Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Przedszkole Mejskie nr 13

Przedszkole Mejskie nr 13


STATUT

STATUT


PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

W LESZNIE

UL. BARBARY JEZIORKOWSKIEJ 36

Statut Przedszkola Nr 13 opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawartej w Dzienniku Ustaw Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz.425

z późniejszymi zmianami.

 1. Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola ( Dz. U. Nr 14, poz.131 i z 2000 r. Nr 2, poz. 20).Statut został uchwalony uchwałą Nr 18
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 30 sierpnia 2000 r. i wchodzi
w życie z dniem 13 września 2000 r.

I. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDSZKOLU


II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


III. ORGANY PRZEDSZKOLA


IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

Art.1

 1. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lesznie jest przedszkolem publicznym. Mieści się przy ul. B. Jeziorkowskiej 36 - 1 oddział (w dwóch grupach), oraz przy ul. Gronowskiej 47 a - 2 oddziały.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Leszno.

 3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.


Art. 2

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej frekwencji dzieci można ograniczyć ilość oddziałów.

 2. Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek rodziców.

 3. W placówce obowiązuje 5-cio dniowy tydzień pracy. W soboty w miarę potrzeb można zorganizować zajęcia dla dzieci po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.

 4. Terminy przerw w pracy przedszkola na wniosek dyrektora placówki uzgodniony z radą pedagogiczną, ustala organ prowadzący placówkę przedszkolną.


Art.3

 1. Przedszkole miejskie zapewnia bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Czas przeznaczony na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

 2. Usługi przedszkola przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego będą realizowane przez przedszkole pod warunkiem wyrażenia woli rodziców poprzez zawarcie z

dyrektorem przedszkola, posiadającym pełnomocnictwo Zarząd Miasta umowy cywilno - prawnej.

 1. Umowa, o której mowa w ust. 2 uwzględnia następujące zasady:

 1. rodzice, których dzieci korzystają z posiłków pokrywają

koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków,

 1. rodzice, których dzieci uczęszczają do oddziałów 9 - cio

godzinnych ponoszą opłaty za świadczenia przedszkoli
przekraczających bezpłatne podstawy programowe oraz
obejmujące przyrządzanie posiłków,

 1. rodzice, których dzieci uczęszczają do oddziałów 5 - cio

godzinnych ponoszą opłaty za świadczenia przedszkoli
obejmujących przyrządzanie posiłków.

 1. Wysokość kosztów surowca ustala dyrektor przedszkola w

uzgodnieniu z radą rodziców, uwzględniając realizację racji pokarmowych w żywieniu dzieci ustalonych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

 1. Wysokość opłat za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty i opieki przekraczających bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków ustala się odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 2. Dyrektor przedszkola nie pobiera odpłatności z tytułu kosztów surowca do przyrządzania posiłków począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

 3. Dyrektor nie pobiera opłat za świadczenia przedszkola obejmujących kształcenie i opiekę przekraczającą podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków za czas nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc.

 4. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.


Art. 4

1. Rodzice o trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wnioskiem o pokrycie
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Przy rozpatrywaniu
wniosku stosuje się przepisy obowiązujące Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie.

Art. 5

 1. Dopuszcza się za zgodą rodziców zorganizowanie dodatkowych zajęć wybiegających poza program wychowania przedszkolnego.

Zajęcia te w całości finansowane są przez rodziców.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 • z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut,

 • z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Art. 6

1. Przedszkole kieruje się zasadami określonymi w:

 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o

Prawach Dziecka,

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Ustawie o systemie oświaty,

 3. Podstawach programowych wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN.


Art. 7

 1. Celem przedszkola jest:

 1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im

bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla
prawidłowego ich rozwoju,

 1. stymulowanie rozwoju wychowanka,

 2. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

 3. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 4. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 1. Do zadań przedszkola należą:

 1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,

 3. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

 4. integrowanie treści edukacyjnych,

 5. wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określonego jako podejście sytuacyjne,

 6. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

 7. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

 8. współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzieleniu dziecku pomocy specjalistycznej,

 9. zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

 1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci


nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające
na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 1. Praca pedagogiczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o wybrane elementy różnych koncepcji pedagogicznych.


Art. 8

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

 2. w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki,

 3. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

 4. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) opieka nad dziećmi zostaje zwiększona.III. ORGANY PRZEDSZKOLA

Art. 9

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

 1. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszego statutu.


Art. 10

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 2. Dyrektor przedszkola realizuje politykę oświatową państwa w przedszkolu a w szczególności:

 1. kieruje działalnością wychowawczo - dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,

 2. planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki,

 3. przekazuje raport o jakości pracy placówki radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

 4. opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonywanie,

 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 1. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.


Art. 11

 1. Rada pedagogiczna:

 1. rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki,

 2. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

 3. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

 4. w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady,

 5. zebrania rady pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półroczu i po zakończeniu

danego roku szkolnego. W ciągu roku zgodnie z planem rady
pedagogicznej,


 1. zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, na wniosek organu prowadzącego przedszkole, organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, albo co najmniej 1/3
członków rady pedagogicznej,

 1. przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

 2. dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzenie planów pracy,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 2. projekt planu finansowego placówki,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, wyróżnień i nagród,

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczych.

 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamiania organ prowadzący przedszkole, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 2. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut przedszkola oraz jego zmiany.

 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 4. W przypadku określonym w ust. 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobro dziecka, rodziców, nauczycieli i innych pracowników .Art. 12

 1. Rada rodziców:

 1. jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,

 2. współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

 3. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,

 4. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

 5. wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń,

 6. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,

 7. zebrania rady są protokołowane,

 8. w posiedzeniu rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki,

 9. do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.


Art. 13

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 1. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 4. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opiniami na temat pracy przedszkola.

 1. Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami. Spotkania te odbywają się między innymi w celu informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze .

 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielkami i dyrektorem,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte,

 5. wspólne uroczystości przedszkolne.
IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Art. 14

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.


Art. 15

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

 • czas pracy poszczególnych oddziałów, • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.


Art. 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru mogą być rozszerzone według potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstaw programowych opracowanych przez MEN albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.


Art. 17

1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola:

 1. jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokona dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń,

 2. w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci 6-letnie, dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie

odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

 1. jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powołana przez dyrektora,

 2. w skład komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przy przedszkolu wchodzi :

 • dyrektor jako przewodniczący,


 • przedstawiciel rady pedagogicznej,

 • przedstawiciel rady rodziców,

 • przedstawiciel związków zawodowych funkcjonujących w przedszkolu.

 1. rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są dostarczyć w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola,

 2. decyzje komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej są protokołowane, a akta komisji łącznie z kartami zgłoszenia dzieci przechowywane są w kancelarii przedszkola,

 3. sprawy sporne rozpatruje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna,

 4. Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie może dokonać weryfikacji decyzji komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej,

 5. dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących sytuacjach:

 • gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola bez dostatecznego usprawiedliwienia przez 14 dni,

 • gdy rodzice (opiekunowie) nie uiszczą należnej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności,

Skreślenie nastąpi po dwukrotnym pisemnym upomnieniu rodziców (opiekunów) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.


V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Art. 18

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli i innych pracowników administracyjno - obsługowych.

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.Art. 19

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i

zdrowie powierzonych mu wychowanków.

 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzania procesów

rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 1. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej

rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i

opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz
bezpośrednio powierzonych jego opiece dzieci.

 1. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka, oraz dokumentację z nią związaną z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci..

 3. Pracę z dziećmi planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy z uwzględnieniem: samodzielności działania dzieci, stwarzania dzieciom możliwości poszukiwania, odkrywania, eksperymentowania, utrwalania w celu nabywania wiedzy i umiejętności.

 4. Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje w dowolnym czasie, w ciągu kilku dni lub tygodni w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobranych przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.

 5. Plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci. Należy jednak zachować właściwe proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.

 6. Nauczyciel dysponuje swobodą w zagospodarowaniu czasu pracy z dziećmi i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

 7. Nauczyciel powinien udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz innymi specjalistami.

 8. Nauczyciel obowiązany jest realizować swoje zadania we współdziałaniu z rodzicami. Powinien udzielać rodzicom rzetelnych informacji o: osiągnięciach dziecka lub ewentualnych trudnościach w opanowaniu bieżących zagadnień programowych, pozytywnych lub negatywnych zachowań dziecka w grupie oraz o terminach planowanych wyjazdów, imprez.


 1. Nauczyciel bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez przedszkole i przez

instytucje wspomagające przedszkole.
14.Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną.
15.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy
metodycznego i rady pedagogicznej, a także Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.

Art. 20

 1. Określa się następujące stanowiska pracowników administracyjno-obsługowych:

 1. intendent,

 2. pomoc nauczycielki przedszkola,

 3. kucharka,

 4. pomoc kuchenna,

 5. woźna oddziałowa,

 6. woźny.

 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora ustala organ prowadzący przedszkole .

3. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk .

Art. 21

 1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.

 2. Do obowiązków intendenta należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń przedszkola i sprzętu,

 2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

 3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,

 4. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

 5. sporządzania jadłospisów,

 6. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

 7. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. zbieranie odpłatności od rodziców,

 9. rozliczanie pobranych zaliczek przed główną księgową,10)dokonywanie wypłat, wynagrodzeń nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

Art. 22

 1. Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest:

 1. spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności wychowanków w ciągu dnia,

 2. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

 3. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy.


Art. 23

 1. Kucharka obowiązana jest :

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki

 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

 3. przechowywać próbki żywnościowe zgodnie ze stawianymi wymogami,

 4. prowadzi magazyn podręczny,

 5. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

 6. brać udział w ustalaniu jadłospisów,

 7. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.


Art. 24

 1. Pomoc kuchenna obowiązana jest :

 1. pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

 2. przechowywać próbki żywnościowe zgodnie ze stawianymi wymogami,

 3. załatwiać zlecone czynności związane z dostarczaniem produktów,

 4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.


Art. 25

 1. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

 1. dbać o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,

 2. oszczędnie gospodarować przydzielonymi środkami czystości,


 1. dbać o prawidłowe zabezpieczenie placówki przed włamaniem,

 2. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.


Art.26

 1. Woźny obowiązany jest:

 1. utrzymywać czystość w pomieszczeniach piwnicznych i wokoło przedszkola,

 2. dbać o stan techniczny urządzeń przedszkolnych,

 3. dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń,

 4. załatwiać zlecone czynności z dostarczaniem produktów żywnościowych, oraz inne rzeczy do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

 5. w okresie grzewczym palenie w piecach w budynku przy ul. Gronowskiej,

 6. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Art. 27

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 2. Dziecko któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10
lat.

 1. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat przyjmując pewną tolerancje : np. przyjmowane są dzieci urodzone do końca roku kalendarzowego.


Art. 28

 1. Dziecko ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 1. ochrony i poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach rodzinnych,

 2. korzystania z pomocy materialnej w trudnych przypadkach losowych,

 3. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

 4. zabezpieczenie potrzeb rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

 5. korzystania z opieki medycznej, poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

 6. korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, zabawek i innych środków dydaktycznych.
VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 29

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.


Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2000 roku.


1


17


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.